სტრუქტურა

სტრუქტურა

×
ავტორის გვერდი pencenter.ge 1970-08-22 509
 საქართველოს პენ-ცენტრი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც
მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, კანონმდებლობისა და ამ წესდების შესაბამისად.
1.2. პენ-ცენტრი დაფუძნდა განუსაზღვრელი ვადით და წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.
1.3. პენ-ცენტრი თავისი მიზნებიდან გამომდინარე მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე,
ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

 

პარტნიორები